Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

XÃ HỘI HỌC VỀ TUỔI THƠ VÀ THANH THIẾU NIÊN

1 Nguyễn Xuân Nghĩa và tgk, Learning from families on the edge: a study of the situation of the street children’s family in HCM City, Open Univerity & World Vision, 1995, 31p.

2 Nguyễn Xuân Nghĩa, Maryanne Loughry, The reintegration of unaccompanied returnee children (URC) in Thua Thien – Hue Province, Danish Refugee Council & Open University, 1997, 36p.

3 Nguyễn Xuân Nghĩa và tgk, Trẻ em lao động tại quận 8 TPHCM, trong Trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ĐHM-BC, 1997.

4 Nguyễn Xuân Nghĩa và tgk, Các yếu tố ảnh hưởng đến trẻ em thất học, bỏ học ở Kiên Giang, 1995. NARV và ĐHM-BC TPHCM, 1995.

5 Nguyễn Xuân Nghĩa và tgk, Sơ bộ tìm hiểu trẻ em bị lạm dụng tình dục ở TPHCM, World Vision và ĐHM-BC PHCM, 1999, 160 tr.

6 Nguyễn Xuân Nghĩa và tgk, Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập vào cộng đồng, Radda Barnen và ĐHM-BC TPHCM, 1999, 131 tr.

7 Nguyễn Xuân Nghĩa (dịch), "Đối chiếu hiện tượng trẻ em làm trái pháp luật: châu Âu và châu Á", Radda Barnen và ĐHM-BC TPHCM, 1999, dịch từ Hugh D. Barlow, Theodore N. Ferdinand, Understanding Delinquency, Harper Collins Publishers, 1992.

8 Nguyễn Xuân Nghĩa “Scolarisation et sous scolarisation dans une région littorale du delta du Mékong”, Séminaire francophone Scolarisation et formation professionnelle des enfants et des jeunes pauvres au Viet Nam, Université Ouverte et Fraternité du Vietnam, 9-10, déc. 1997.

9 Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc (dịch), Công tác tham vấn trẻ em - Giới thiệu thực hành, (Tập 1), ĐHM-BC TPHCM, 2000, 184 trang; từ Kathryn Geldard & David Geldard, Counselling Children - a practical introduction, Sage Publications, 1998, 183 tr.

10 Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc (dịch), Công tác tham vấn trẻ em - Giới thiệu thực hành, (Tập 2), ĐHM-BC TPHCM, 2000, 268 trang; từ Kathryn Geldard & David Geldard, Counselling Children - a practical introduction, Sage Publications, 1998, 268 tr.

11 Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc (dịch), Tham vấn thanh thiếu niên, ĐHM-BC TPHCM, 2000, 226 trang; từ Kathryn Geldard & David Geldard, Counselling Adolescents, Sage Publications, 2000.

12 Maryanne Loughry, Nguyen Xuan Nghia, Returnees to Vietnam - The well being of former unaccompanied minors, in F. L. Ahearn, Jr. Psychological wellness of refugees – Issues in Qualitative and Quantitative Research, Berghahn Books, New York, 2000, pp. 153-175.

*. Nguyễn Xuân Nghĩa, Quá trình xã hội hoá về giới ở trẻ em, BXB, ĐHM-BC TPHCM, 2000.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.