Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Sáu, tháng 12 03, 2010

MỘT SỐ TRANG WEB CÓ LIÊN QUAN

Giới thiệu một số trang web có liên quan

* Xã hội học:

- Website Tạp chí Xã hội học, Việt Nam: http://www.ios.ac.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=54&Itemid=77

- Website Tạp chí Xã hội học Pháp: http://www.rfs-revue.com/

- Website Tạp chí Xã hội học Mỹ ASR: http://www2.asanet.org/journals/asr/

* Xã hội học tôn giáo & tôn giáo học:

- Website Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Việt Nam: http://www.vjol.info/index.php/rsr/index

- Website của báo Giác Ngộ: http://www.giacngo.vn/

- Website của báo Công Giáo & Dân tộc: http://www.dcv.org.vn/

- Websites của ba tạp chí Xã hội học tôn giáo quốc tế có uy tín nhất:

+ http://www.sorjournal.org/ (Sociology of Religion)

+ http://scp.sagepub.com/ (Social Compass)

+ http://assr.revues.org/ (Archives de Sciences sociales des Religions)

- Website của Đại học UQUAM (Đại học Québec ở Montréal), Canada: http://www.unites.uqam.ca/religiologiques/

- Website của Đại học Creighton University: http://moses.creighton.edu/JRS/

- Website Encyclopedia of Religion and Society: http://hirr.hartsem.edu/ency/

- Website Religions online texts: http://www.skepsis.nl/onlinetexts.html