Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

XÃ HỘI HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

-Nguyễn Xuân Nghĩa, "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu xã hội từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 1 (197), 2015, tr. 56-69.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, et al. "Facebook và vốn xã hội - Khảo sát một số nhóm thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học Xã Hội, số 6 (190)-2014, tr. 15-26.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Biến chuyển xã hội và quá trình hiện đại hóa", trong Bùi Quang Dũng (cb), Xã hội học (Giáo trình sau đại học), Nxb Khoa học Xã hội, 2013, tr. 330-368. (Bài viết được cập nhật so với các giáo trình trước đây).

- Nguyễn Xuân Nghĩa,"Xã hội học về tri thức và tri thức xã hội học trong xã hội đương đại", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 4 (176) - 2013, tr. 22-30.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Pierre Bourdieu và Anthony Giddens về song đề cấu trúc/hành động". Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10 (170) - 2012, tr. 71-82.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội - Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp. Tp. HCM, Nxb Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2013.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Anthony Giddens về xã hội hiện đại ở giai đoạn cuối". Tạp chí Khoa học Xã hội, số 5(165)- 2012, tr. 14-25.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Một số chủ đề cơ bản trong tư tưởng xã hội học của Erving Goffman: tương tác, căn tính và trật tự xã hội". Tạp chí Khoa học Xã hội, số 1(161)- 2012, tr. 60-71.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội". Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Mở Tp. HCM, số 1 (24), 2012, tr. 70-79.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Quy nạp phân tích - một lối tiếp cận của nghiên cứu định tính", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 7 (155) - 2011, tr. 24 -33.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, ,"Sự phát triển các quan điểm xã hội học trước những thách thức của các vấn đề môi trường", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 1 (19), 2011, tr. 32-39.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa: Trình bày và so sánh với một số tiếp cận định tính khác" , Tạp chí Khoa học Xã hội, số 9 (145) -2010, tr. 9-19.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu định tính", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 3 (18), 2010, tr. 91-98.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Giới thiệu phương pháp phân tích cấu trúc các dữ kiện định tính", Tạp chí Khoa Học Xã Hội, số 5 (141) - 2010, tr. 13-21.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Internet và nghiên cứu điện tử (e-research)", tr. 247-262, trong Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, Nxb Phương Đông, 2010, 316 tr.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính", Tạp chí Khoa Học Xã Hội, số 3 (139) - 2010, tr. 23-34.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Đào tạo và nghiên cứu xã hội học (1992 -2010) ở Trường Đại học Mở TP. HCM : quá trình và những suy nghĩ định hướng cho tương lai", Tạp chí khoa học- Trường ĐHM-TPHCM, số 2 (17) -2010, tr. 37-46.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Xã hội học: những đòi hỏi và thực tiễn (vài thực hành tự phản tư)", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 2-2009, tr. 20-25.

- Nguyễn Xuân Nghĩa (biên soạn), Xã hội học, Trường Đại học Mở TPHCM, (1994) 2010, 242 tr.; tái bản, sửa chữa và bổ sung, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2012, 280 trang.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10, 2006, tr. 16-19.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp nghiên cứu xã hội học (tài liệu hướng dẫn học tập), Đại học Mở - Bán công TPHCM, 2006, 168 tr.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Phát triển và chậm phát triển từ góc độ các mô hình lí thuyết xã hội học", Tập san khoa học ĐHM-BCTPHCM, số 2-2006.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, Đại học Mở -Bán công TPHCM, 1995, 192 tr.; tái bản và bổ sung, NXB Trẻ, 2004, 285 tr.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.