Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

BÀI ĐỌC THÊM

1. Bài đọc thêm môn Xã hội học đại cương

- Kỹ thuật số và quá trình xã hội hoá ở trẻ em
- Bài thi XHH của một học sinh phổ thông Anh
- Loại hình xã hội và đặc điểm theo phân loại của A. Giddens, 1997.
- Những quan điểm xã hội học về các vấn đề liên quan đến gia đình
- Những lối tiếp cận xã hội học về mại dâm
- Quan điểm xã hội học về vấn đề đô thị
- Các quan điểm xã hội học về giáo dục
- Những quan điểm xã hội học về những vấn đề liên quan đến truyền thông
- Những lối giải thích về việc lạm dụng chất gây nghiện
- Giải thích xã hội học về những vấn đề chăm sóc sức khoẻ.
- Những quan điểm xã hội học về kinh tế chính trị (Mỹ)
- Các quan điểm bất bình đẳng về giới
- Các quan điểm xã hội học về tuổi già và bất bình đẳng xã hội
- Các quan điểm về định hướng tính dục và bất bình đẳng xã hội
- Những quan điểm bất bình đẳng về chủng tộc và tộc người
- Các quan điểm xã hội học về vấn đề môi trường
- Các lối giải thích về chiến tranh và khủng bố
- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Xã hội học: những đòi hỏi và thực tiễn (vài thực hành tự phản tư)", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 2-2009, tr. 20-25.
- Nguyễn Xuân Nghĩa, ,"Sự phát triển các quan điểm xã hội học trước những thách thức của các vấn đề môi trường", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 1 (19), 2011, tr. 32-39.

2. Bài đọc thêm để thi tốt nghiệp môn Xã hội học (phần tự luận)

- Bùi Thế Cường, "Phân tích chức năng trong nghiên cứu xã hội", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 5(93)- 2006, tr. 74-85.

- Bùi Thế Cường, "Các lý thuyết về hành động xã hội",Tạp chí Khoa học Xã hội, số 6(94)- 2006, tr. 57-71.

- Bùi Thế Cường, "Đem con người trở lại" (dịch bài của Homans, American Sociologcal Review. Vol 29 No 5. 12/1964, trang 809-818. Bản dịch trong khuôn khổ Dự án JDP 2007.)Tải từ trang web: http://www.newschool.edu/uploadedFiles/Social_Research/Journal_Donation_Project.

- Lê Ngọc Hùng, "Động thái của cấu trúc xã hội và thuyết cấu trúc hóa của Anthony Giddens", Tạp chí Xã hội học số 2 (106), 2009, tr. 82-90.

- Nguyễn Xuận Nghĩa, "Pierre Bourdieu Và Anthony Giddens về song đề cấu trúc/hành động", Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10 (170), 2012 tr. 71-82.

- Nguyễn Xuân Nghĩa,"Một số chủ đề cơ bản trong tư tưởng xã hội học của Erving Goffman: tương tác, căn tính và trật tự xã hội". Tạp chí Khoa học Xã hội, số 1(161)- 2012, tr. 60-71.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm nghiên cứu, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội". Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Mở Tp. HCM, số 1 (24), 2012, tr. 70-79.

Nguyễn Xuân Nghĩa, ,"Sự phát triển các quan điểm xã hội học trước những thách thức của các vấn đề môi trường", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 1 (19), 2011, tr. 32-39.

- Trần Hữu Quang,"Xã hội và con người theo Peter Berger", Tạp chí Khoa học xã hội, số 3 (151), 2011, trang 72-80.

- Trịnh Anh Tùng, "Pierre Bourdieu: Thuật ngữ "Habitus" và khả năng ứng dụng để phân tích một vài vấn đề của xã hội Việt Nam hiện nay", Tạp chí Xã hội học, số 1 (105) 2009, tr. 87-93.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.