Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI

1. Nguyễn Xuân Nghĩa, "Rapports de genre et processus de socialisation dans la famille chez les enfants vietnamiens", dans AUF, Formation et recherche universitaires dans le domaine du genre, HCMV, 12, octobre, 2005.

2. Nguyễn Xuân Nghĩa, "Quan hệ về giới và quá trình xã hội hóa trong gia đình ở trẻ em" (Nghiên cứu tại nội thành Tp. HCM, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHM TPHCM, số 1 (11, 2007, tr. 98-106.

3. Nguyễn Xuân Nghĩa, "Phụ nữ, tôn giáo và vấn đề phát triển" (phần 1). TC Nghiên cứu Tôn giáo, số 6-2005, tr.15-24.

4. Nguyễn Xuân Nghĩa, "Phụ nữ, tôn giáo và vấn đề phát triển" (phần 2). TC Nghiên cứu Tôn giáo, số 1-2006, tr. 12-17.

5. Nguyễn Xuân Nghĩa, Quá trình xã hội hoá về giới ở trẻ em, BXB, ĐHM-BC TPHCM, 2000, 122 tr.

6. Nguyễn Xuân Nghĩa, "Tổng quan các lý thuyết về sự phát triển vai trò giới", tr. 77-122, trong Quá trình xã hội hoá về giới ở trẻ em, BXB, ĐHM-BC TPHCM, 2000, 122 tr.

7. Thái Thị Ngọc Dư và Nguyễn Xuân Nghĩa, Lao động nữ nhập cư trong lãnh vực phi chính qui tại TPHCM, British Council và ĐHM-BC TPHCM, 2000; Thai Thi Ngoc Du, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Nhan, Maryanne Loughry, Female rural migrant workers in the informal sector in Ho Chi Minh City, Viet Nam, Working Paper 16, Gender Relations Center, RSPA, Australian National University, 2006.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.