Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

CÁC BÀI VIẾT VỀ DÂN TỘC HỌC

1 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Nhận xét sơ bộ về cơ cấu và chuyển động dân số ở miền Nam từ 1954 đến 1975”, Tạp chí Dân tộc học, số 1, 1978.

2 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Quan hệ văn hoá Việt Nam Campuchia trong lịch sử qua vài cứ liệu tín ngưỡng và tôn giáo”, trong sách Hội nghị Khoa học về quan hệ Việt Nam Campuchia trong lịch sử, Viện Khoa Học Xã Hội TPHCM, 1980.

3 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Tổng quan về tín ngưỡng trước Phật giáo và Phật giáo Tiểu thừa ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”, trong Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Dân tộc học, Hà Nội, 1978.

4 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Tàn dư tín ngưỡng Arăk, Neak tà ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí Dân tộc học, 1979, số 3.

5 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Giao hoán tín ngưỡng ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Sử học số 2, NXB ĐHTHCN, 1981.

6 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Giao hoán tín ngưỡng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Văn hoá, văn nghệ truyền thống của người Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang, 1981.

7 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Tìm hiểu ý nghĩa xã hội của các tín ngưỡng cộng đồng ở người Hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long” trong Mấy đặc điểm văn hoá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Viện Văn Hoá, Hà Nội, 1984.

8 Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan An, "Dân tộc Khơme" trong Các dân tộc ít người (các tỉnh phía Nam), NXB KHXH, Hà Nội, 1984, tr. 65-81.

9 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Vài nhận xét về các phong trào tôn giáo cứu thế ở đồng bằng sông Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1975”, Tạp chí Dân tộc học, 1985, số 2.

10 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Một số ý kiến về việc xây dựng tổ chuyên đề dân tộc học tôn giáo”, Tạp chí Dân tộc học, 1985, số 3.

11 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Vài suy nghĩ về văn hoá Chăm trong bối cảnh văn hoá Việt Nam”, Tạp chí Dân tộc học, 1987, số 1.

12 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Lễ hội nông nghiệp cổ truyền ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí Văn hoá dân gian, 1987, số 4, tr. 63-68.

13 Nguyễn Xuân Nghĩa, “Đạo Phật Tiểu Thừa Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Tập Văn Phật Đản, Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, 1989.

14 Nguyễn Xuân Nghĩa, "Một số tư liệu về quan hệ văn hóa Chăm, Raglai Thuận Hải và các dân tộc miền núi Nam Tây Nguyên", trong Người Chăm Thuận Hải, Sở VHTT Thuận Hải, 1989, tr. 221-257.

15 Nguyễn Xuân Nghĩa, “La culture Chăm au Sud Viet Nam”, Études Vietnamiennes 1989, no 22, pp. 49-61.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.