Ý TƯỞNG

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

"Wake at dawn with winged heart

And give thanks for another day for loving"

Kahlil Gibran

Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

XÃ HỘI HỌC TÔN GIÁO

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Không gian công và tôn giáo", Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 9-2014, tr.20-38.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Tính hiện đại, hậu hiện đại và tôn giáo", trong Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, TP. HCM, Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM, 2014, tr. 46-58.

- Nguyễn Xuân Nghĩa,"Mô hình nhà nước thế tục Pháp và Mỹ và những quốc gia chịu ảnh hưởng", 40tr, trong đề tài: “Chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay – lý luận và thực tiễn”, đề tài mã số QGTD- 10.13, đã nghiệm thu,do GSTS Đỗ Quang Hưng, Trường ĐH KHXH & NV Hà Nội, làm chủ nhiệm.

- Nguyễn Xuân Nghĩa,"Tư tưởng của J. Habermas về tôn giáo", Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 6-2012, tr.16-26.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Công đồng Vatican II (1962-2012), tính hiện đại và Giáo hội Công giáo Việt Nam - Một vài quan sát xã hội học", Nguyệt san Công giáo và Dân tộc, số 211, tháng 7 - 2012, tr. 121-144 (tham luận tại Hội thảo "Ảnh hưởng của Công đồng Vatican II trên đời sống Giáo hội và xã hội Việt Nam", do CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức ngày 12-5-2012)

- Nguyễn Xuân Nghĩa,"Các quan điểm về tôn giáo dân sự", Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 2-2011, tr.65-74.

- Nguyễn Xuân Nghĩa,"Tôn giáo ở thế kỷ XXI: các tranh luận và kịch bản có thể xảy ra", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12 (90), 2010, tr. 3-12.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, Religion, Etat et Société: Trente cinq ans de sécularisme, sécularisation et désécularisation chez les catholiques de Ho Chi Minh - Ville (1975-2009). Université de Toulouse 2 - Le Mirail, thèse de doctorat en sociologie, 2010.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Tâm thức tôn giáo và lý thuyết thế tục hoá ở châu Á và Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2-2010, 3-10. (Báo cáo tại Hội thảo quốc tế "Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá", Đại học Quốc gia Hà Nội, 29-10-2009.)

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Pierre Bourdieu và xã hội học tôn giáo", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 8-2008, 50-59.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Lý thuyết chọn lựa hợp lý và việc giải thích hiện tượng tôn giáo", Tạp chí Khoa học xã hội, số 2-2008, 69-79.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Xã hội học tôn giáo của Max Weber và tính thời sự của nó", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2-2007, 6-14.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Phụ nữ, tôn giáo và vấn đề phát triển" (phần 1). Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6-2005, tr.15-24.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, Phụ nữ, tôn giáo và vấn đề phát triển (phần 2). TC Nghiên cứu Tôn giáo, số 1-2006, tr. 12-17.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Các chiều kích của tính tôn giáo", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1-2005, 8-13.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Nguyên tắc thế tục trong mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 4-2004, 34-43.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Tôn giáo trong thời hiện đại: thế tục hoá hay phi thế tục hoá", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2-2003, 21-30.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Định nghĩa về tôn giáo và những hệ luận trong nghiên cứu quá trình thế tục hoá", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2-2002, 21-27.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, “Biến chuyển trong đời sống tôn giáo của người Công giáo TPHCM” (Điều tra xã hội học), được công bố trong “Một cuộc thăm dò xã hội học về đời sống đạo của người công giáo TPHCM” trong Công giáo và Dân tộc, 1990, số 760.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, “Người giáo dân nhìn về vai trò của linh mục, của ban chấp hành giáo xứ và của chính mình”, Công giáo và Dân tộc, 1990, số 782.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, “Người giáo dân thành phố với vấn đề hôn nhân và gia đình”, Công giáo và Dân tộc, 1990, số 784.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Đạo Phật Tiểu thừa ở người Khơ-me vùng đồng bằng sông Cửu long: chức năng xã hội cổ truyền và động thái xã hội", Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 5-2003, 25-37.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Religion and process of secularization", Viet Nam - Social Sciences, 3, 1997, 40-48. "Tôn giáo và quá trình thế tục hoá", Tap Chí Xã Hội Học, số 1 (53), 1996, 8-13.


- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Ý nghĩa xã hội của các tín ngưỡng cộng đồng ở người Hoa đồng bằng sông Cửu Long" trong Mấy đặc điểm văn hoá vùng đồng bằng sông Cửu Long, Viện Văn Hoá, Hà Nội, 1984.

- Nguyễn Xuân Nghĩa, "Les mouvements messianiques du delta du Mékong de la fin du 19è siècle à 1975", Social Compass, 42(3), 1995, tr. 317-328; Nguyễn Xuân Nghĩa, "Vài nhận xét về các phong trào tôn giáo cứu thế ở đồng bằng sông Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1975" Tập văn, Phật Thành đạo, Phật lịch 2532, 1989, tr. 70-78.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.